สารป้องกันกำจัดแมลง

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ปกป้องแมลงศัตรูเข้ามาทำลายผลผลิต

สารกำจัดวัชพืช

สารที่ใช้เพื่อควบคุมวัชพืชไม่ให้รบกวนการเจริญเติบโต​ของพืช

สารป้องกัน และกำจัดโรคพืช

ช่วยลดปริมาณเชื้อโรคพืช ไม่ให้เป็นอันตรายต่อพืชปลูก