ความเป็นมาของกลุ่มธุรกิจเอราวัณ

กลุ่มธุรกิจเอราวัณได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ภายใต้ชื่อบริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด โดยมีสำนักงานตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. และ มีโรงงานผลิตและคลังสินค้าตั้งอยู่ที่ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม บนเนื้อที่ทั้งสิ้น 50 ไร่ ที่ได้รับการพัฒนาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว การดำเนินธุรกิจมีการเจริญเติบโตมาโยตลอด จากการ นำเข้าผลิตภัณฑ์สารเคมีเกษตรจากแหล่งผลิตชั้นนำในต่างประเทศจนได้รับความเชื่อมั่นจากเกษตรกรและ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

การดำเนินธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจเอราวัณมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจทางด้านปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตรอย่าง แท้จริง ได้พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสูงสุดและนำสิ่งที่ดีที่สุดไปสู่เกษตรกรเพื่อความ คุ้มค่าต่อการนำไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต โดยได้พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการจัดเก็บ และกระบวนการ การขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านการตลาดและการขายซึ่งเป็น กลไกที่สำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจกับเกษตรกรและร้านค้าตัวแทนจำหน่าย อีกทั้งยังได้มีการ พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในระดับต่างๆให้สามารถดำเนินงานที่สอดคล้องประสานให้ธุรกิจ ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์

“เพื่อการเป็นผู้นำในธุรกิจทางด้านเกษตรอย่างครบวงจร บนพื้นฐานของความมั่นคง ในการดำเนินงาน ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับในทุกระดับทั้ง ผู้ประกอบการธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายและเกษตรกรผู้ใช้โดยทั่วไป”

ปรัชญา

 • เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการผลิตอย่างครบวงจร
 • จัดจำหน่ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดความพึงพอใจในทุกๆฝ่าย
 • บนพื้นฐานสินทรัพย์ที่มั่นคง
 • ให้สังคมยอมรับ
 • ด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้า
 • การดำเนินงานอย่างโปร่งใส
 • เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อพนักงาน

พันธะกิจ

 • เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการผลิตอย่างครบวงจร
 • เสริมสร้างความเป็นผู้นำทางด้านการผลิต, การตลาดและการขาย
 • เสริมสร้างความพึงพอใจสูงสุดสำหรับเกษตรกรและผู้ร่วมค้าในทุกระดับ
 • เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 • เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการดำเนินงาน

ควบคุมคุณภาพการผลิต

ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์การผลิตที่ได้มาตรฐานไว้อย่างครบครัน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สินค้าทั้ง
ชนิดสำเร็จรูปและที่เป็นสารเข้มข้นสำหรับเพื่อนำมาผสมปรุงแต่ง ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
จากพนักงานตรวจสอบคุณภาพ โดยมีการจัดเก็บและสุ่มตัวอย่างนำมาวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ภายใน
ห้องปฏิบัติการของบริษัทที่สามารถตรวจวัดสารออกฤทธิ์ด้วยเทคนิค HPLC(High Pressure Liquid
Chromatography)และ GC(Gas Chromatography) ทั้งในก่อนและหลังกระบวนการผลิต เพื่อให้
เกิดความมั่นใจในสินค้าของบริษัทฯที่นำออกจำหน่าย

ฝ่ายผลิตและคลังสินค้า

ริหารงานกิจกรรมต่างๆภายในโรงงานผลิตและคลังสินค้า โดยวางแผนงานการผลิตสินค้า วางแผนงานบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนบริหารงานการจัดส่งมอบสินค้า โดยประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความถูกต้อง แม่นยำและส่งมอบได้ตรงเวลาตามนัดหมาย ตลอดจนบริหารงานบริการเพื่อการจัดส่ง ให้กับลูกค้าอย่างมีความพึงพอใจสูงสุด ภายใต้การบริหารการผลิตที่ได้มาตรฐานการบริหาร ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบัน URS UKAS QUALITY MANAGEMENT และภายใต้การควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และฝ่ายวัตถุมีพิษ กองควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ่ายผลิตและ คลังสินค้าตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ที่ 4 ถนนคันลำ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ภายใต้ เนื้อที่ 50 ไร่ประกอบไปด้วย

มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล

 • ISO 9001 : 2015 – ระบบบริหารงานคุณภาพ
 • ISO 14001 : 2015 – ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ISO 45001 : 2018- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ISO/IEC 17025 : 2017 – ระบบความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ
 • Q Factory บริษัทที่เป็นผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ