บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด

15/7 ซอย 33 (มุกดาบริบาล)
ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0 2513-5251
โทรสาร : 0 2513-3181
E-mail : hr@erawan.co.th

#

#

บริษัท สยามแอ็กมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

15/3 ซอย 33 (มุกดาบริบาล)
ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0 2513-5136
โทรสาร : 0 2938-2915
Website : http://www.siam-ag.com
E-mail : admin@siam-ag.com

บริษัท ไอยราเคมีเกษตร จำกัด

15/4 ซอย 33 (มุกดาบริบาล)
ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0 2513-5092
โทรสาร : 0 2513-3181

บริษัท ไอยราบรรจุภัณฑ์ จำกัด

15/18 ซอย 33 (มุกดาบริบาล)
ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0 2511-0125
โทรสาร : 0 2513-3181

โรงงานเอราวัณเคมีเกษตร

80 หมู่ 4 ซอย หนองขาหยั่ง
10 ถนนยิงเป้าใต้ ต.สนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม
โทรศัพท์ : 034 960-839-42
โทรสาร : 034 960-838