หนอนกอข้าว

ทำให้เกิดอาการใบเหี่ยวในระยะแรกใบและยอดที่ถูกทำลายจะเหลืองในระยะต่อมาการทำลายในระยะแตกกอทำให้เกิดอาการ “ยอดเหี่ยว” ถ้าเข้าทำลายในระยข้าวออกรวงจะทำให้เมล็ดข้าวลีบทั้งรวงรวงข้าวมีอาการสีขาวเรียกว่า “ข้าวหัวหงอก” โดยทั่วไปพบระบาดมากในช่วงปลายฤดูฝน

กำจัดด้วย

เอรานูฟอส 

ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราแท็ป

ใช้ในอัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่หว่านเมื่อพบการทำลายหรือเมื่อเริ่มพบอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 15% หรือหลังหว่านข้าวแล้ว 30 วัน

เอราโปรขาบ

ใช้ในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อพบการทำลายหรือเมื่อเริ่มพบอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 15% หรือหลังหว่านข้าวแล้ว 30 วัน

เอราแทป 50 เอสพี

ใช้ในอัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 15% ตั้งแต่ระยะหลังหว่านข้าวจนกระทั่งแตกกอ

เอราทริป 5 เอสซี 

อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

change

อีมาไซด์

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ทุก 10 วัน