โรคจุดสนิมสาหร่าย (Agal Spot)

เกิดจากสาหร่ายสีเขียว Cephaleurosvirescense

 

พบระบาดมากในแหล่งเพาะปลูกที่มีความชื้นสูง ต้นทุเรียนมีพุ่มแน่นทึบ ใบและกิ่งได้รับแสงแดดน้อย สาหร่ายสีเขียวจะเข้าทำลายที่ใบและกิ่ง ที่จะเห็นเป็นจุดแฉกคล้ายดาวสีเขียวปนเทาจนกระทั่งกลายเป็นสีน้ำตาลคล้ายๆสีสนิม การระบาดที่กิ่งจะเห็นเป็นขนสีน้ำตาลแดงขึ้นเป็นหย่อมๆบริเวณด้านบนของกิ่ง ทำให้เปลือกกิ่งแตกและแห้งตายในที่สุด

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

พ่นทางใบด้วย

โคปิน่า85 ดับบลิวพี

อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

ไอโรเน่ ดับบลิวจี

อัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

พีเรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นบริเวณใบและกิ่งที่พบการเกิดโรค

สำหรับการทากิ่งและลำต้นภายหลังตัดแต่งกิ่งใช้

โคปิน่า 85 ดับบลิวพี

อัตรา40กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร

ไอโรเน่ ดับบลิวจี

อัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 1ลิตร

ทาให้ทั่วบริเวณกิ่งและลำต้นที่เป็นโรค