เอราซิโนน

AAA

Description

รายละเอียด

เอราซิโนน

ชื่อสามัญ : เฮกซาซิโนน
สูตรผสม 25% W/V SL
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งก่อนและหลังวัชพืชงอก
• ดูดซึมได้ทั้งทางใบและทางราก โดยจะแสดงอาการภายใน 1-5วัน และจะตายในที่สุดภายใน 7-10 วัน ตายนานมกกว่า 2 เดือน
• ตกค้างอยู่ในดินได้นาน 18 เดือน หากได้รับความชื้นจะออกฤทธิ์เข้าทางรากกำจัดวัชพืชได้อีก โดยเฉพาะวัชพืชข้ามปี