คณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจประเมิน Q-FACTORY ปี 2566

คณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจประเมิน Q-FACTORY ปี 2566 (ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ) โรงงานในกลุ่มธุรกิจเอราวัณฯ   ที่ อ.เมือง จ.นครปฐม    เมื่อวันที่   12 มิถุนายน 2566   คุณชนาวีร์ สุพรรณธะริดา   ผู้บริหารระดับสูง และทีมคณะผู้บริหารระดับสูง คุณสราวุธ สุพรรณธะริดา , คณะที่ปรึกษา อ.ทวี แสงทอง, อ.สุเทพ สหายา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร  คุณจิรพรรณ ทองหยอด ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร,  คุณธรรมรัตน์ ทองมี  ผอ.สารวัตรเกษตร และคณะ เข้าตรวจ ประเมิน Q-FACTORY ปี 2566 (ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ) โดยมีคุณชนาวีร์ สุพรรณธะริดา ผู้บริหารระดับสูง  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ  มีการพรีเซ้นต์ข้อมูล จากทีมบริหารโรงงาน นำโดยคุณนพ เพื่อเป็นการให้รายละเอียด ที่สำคัญต่างๆกับคณะกรรมการของกรมฯ โครงการ Q-FACTORY (ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ) สอดคล้องกับนโยบายยกระดับการผลิตสินค้า ที่ทางบริษัทฯได้ให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน   ซึ่งการตรวจประเมินQ-FACTORY ครั้งนี้  เพื่อรักษามาตรฐานระดับสูง ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อเกษตรกรไทยต่อไป คณะกรรมการ…