แมลงศัตรูพืชทุเรียน

เพลี้ยแป้ง (Mealybug: Planococcus minor)

ปกติจะมีมดพาเพลี้ยแป้งมา ดังนั้นถ้าเห็นมดก็ควรใช้ผ้าชุบ เอราท็อกซ์ พันกิ่งก็สามารถช่วยลดการระบาดได้ในระดับหนึ่ง ส่วนใหญ่มักระบาดอยู่ตามซอกร่องหนามทุเรียน มูลของเพลี้ยแป้งมักทำให้เกิดโรคราดำตามมา ทำให้คุณภาพผลตกต่ำลง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราคอน 70

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20

or-button

เอราท็อกซ์

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20

or-button

เอรามอล 83

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20

or-button

เอราเมท โกลด์ 

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นบริเวณผลที่พบการระบาด