คณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจประเมิน Q-FACTORY ปี 2566

คณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจประเมิน Q-FACTORY ปี 2566 (ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ) โรงงานในกลุ่มธุรกิจเอราวัณฯ   ที่ อ.เมือง จ.นครปฐม    เมื่อวันที่   12 มิถุนายน 2566   คุณชนาวีร์ สุพรรณธะริดา   ผู้บริหารระดับสูง และทีมคณะผู้บริหารระดับสูง คุณสราวุธ สุพรรณธะริดา , คณะที่ปรึกษา อ.ทวี แสงทอง, อ.สุเทพ สหายา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร  คุณจิรพรรณ ทองหยอด ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร,  คุณธรรมรัตน์ ทองมี  ผอ.สารวัตรเกษตร และคณะ เข้าตรวจ ประเมิน Q-FACTORY ปี 2566 (ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ) โดยมีคุณชนาวีร์ สุพรรณธะริดา ผู้บริหารระดับสูง  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ  มีการพรีเซ้นต์ข้อมูล จากทีมบริหารโรงงาน นำโดยคุณนพ เพื่อเป็นการให้รายละเอียด ที่สำคัญต่างๆกับคณะกรรมการของกรมฯ โครงการ Q-FACTORY  (ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ)   สอดคล้องกับนโยบายยกระดับการผลิตสินค้า…

งานเลี้ยงสังสรรค์ร้านค้า SPACE DAY ERAWAN GRANDE CENTRE POINT SPACE PATTAYA

งานเลี้ยงสังสรรค์ร้านค้า SPACE DAY ERAWAN GRANDE CENTRE POINT SPACE PATTAYA งานเลี้ยงสังสรรค์ร้านค้า SPACE DAY ERAWAN GRANDE CENTRE POINT SPACE PATTAYA 1 พฤศจิกายน 2565 คุณเสรี สุพรรณธะริดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกับพันธมิตรร้านค้า โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา ภายใต้รูปแบบ SPACE DAY ERAWAN ซึ่งมีการจัดเลี้ยงและแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพ โดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการในแขนงต่างๆที่ให้ความรู้และผลวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ที่ดี สร้างความมั่นใจแก่ร้านค้า โดยภายในงานมีลำดับดังนี้   18.00 น.  ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ‘SAPCE DAY ERAWAN’   ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกสนาน ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและทีมงานอย่างเป็นกันเอง ถ่ายรูปร่วมกับประธานกรรมการบริหาร คุณเสรี สุพรรณธะริดา และคณะผู้บริหาร 19.00…

คณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรเข้าตรวจโรงงาน ประเมิน Q-FACTORY ปี 2565

คณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรเข้าตรวจโรงงาน ประเมิน Q-FACTORY ปี 2565 22 มิถุนายน 2565 ประธานกรรมการบริหาร คุณเสรี สุพรรณธะริดา และทีมคณะผู้บริหารระดับสูง (คุณโกศล นาคเรือง, อาจารย์ทวี แสงทอง, ดร.ชาตรี พิทักษ์ไพรวัน) บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด เป็นประธานในการให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร โดยคุณธรรมนูญ แก้วคงคา ผ.อ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เข้าตรวจโรงงานเอราวัณเคมีเกษตร จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการพรีเซ้นต์ข้อมูลต่างๆจากทีมบริหารโรงงาน นำโดยคุณนพ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่สำคัญต่างๆกับคณะกรรมการของกรมฯ โดยภายในงานมีลำดับดังนี้ 10.00 น.  คุณไพน์ทวี สุพรรณธะริดา ผู้บริหารระดับสูง กล่าวต้อนรับ ทีมงานคณะกรรมการกรมวิชาการเกษตร ในการเข้าตรวจประเมินโรงงาน Q-Factory ปี 2565  ซึ่ง สอดคล้องกับนโยบายสินค้าคุณภาพ ที่ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน โดยบริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด ได้รับหนังสือรับรอง Q-Factory เป็นรายแรกในปี 2562 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต…

งานเลี้ยงสังสรรค์ร้านค้า WE ARE ERAWAN โรงแรมเคมปินสกี้

งานเลี้ยงสังสรรค์ร้านค้า WE ARE ERAWAN โรงแรมเคมปินสกี้ 29 มิถุนายน 2565 คุณเสรี สุพรรณธะริดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกับพันธมิตรร้านค้า โรงแรมเคมปินสกี้ ภายใต้รูปแบบ WE ARE ERAWAN ซึ่งมีการจัดสัมนาวิชาการ แนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพใหม่ๆ โดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการในแขนงต่างๆที่ให้ความรู้และผลวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ที่ดี สร้างความมั่นใจแก่ร้านค้า โดยภายในงานมีลำดับดังนี้ 15.00 น.  พันธมิตรร้านค้าร่วมสัมนาเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณภาพสูง”  โดย ดร.ศรีสุข พูนผลกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช, อ. สุเทพ สหายา ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏาและสัตววิทยา, อ. ทวี แสงทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช, คุณโกศล นาคเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ซึ่งการจัดสัมนาครั้งนี้เพื่อให้ร้านค้า มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมที่โดดเด่น ผลการทดลองจากทีมงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของเกษตรกร สร้างความมั่นใจในการแนะนำสู่ตลาดต่อไป เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายสินค้าคุณภาพ…

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโชคติดลัง 35 ปี ครั้งที่ 2

อลงกรณ์ จือเหลียง จิตรา ปุญญวัฒนะ หจก. เต็งเฮงกรุ๊ป ธัญญารัตน์ แสงสวัสดิชัย วิริยา พิทักษ์สันติสุข เหมือน ตามไธสง เสนีย์ อัศวสิทธิกิจ พงษ์ศักดิ์ คงกระโทก ณิชชา พ่อค้า ปรีชา ก้อนสูงเนิน ปรีชา ก้อนสูงเนิน สิริลักษณ์ ลิโมทัย เยาวลักษณ์ ไชยคงทอง นิสรรค์ งามเสงี่ยม ณภัสกร บุญยิ่ง ภัคนันท์ วีระนรพานิช ธารา พฤฒิสุนิรันดร์ ธีร ฐิติพัฒนะ ธนนท์ โรจนเพียรสถิต ภัคนันท์ วีระนรพานิช สุจิตรา จันทร์แสง สุริยา ทวีวัฒนพงษ์ ร้านเจริญพรการเกษตร บริษัทนำชัยเกษตรจำกัด สิริลักษณ์ ลิโมทัย อรวรรณ ชาวลี้แสน ปรีชา ก้อนสูงเนิน เยาวลักษณ์ ไชยคงทอง ชลาลัย…

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 คุณชนาวีร์ สุพรรณธะริดา ผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ “BODIN SCIENCE CAMP 2019” เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เอราวัณ เคมีเกษตร จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q FACTORY หรือผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม มีเครื่องมือที่ทันสมัย ห้องแล็ปและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการการผลิตสารกำจัดศัตรูพืชคุณภาพสูงแบบครบวงจร โดยมีวิทยากรผู้เชียวชาญคอยแนะนำและตอบข้อสงสัยโดยละเอียดตลอดการรับชม

เอราวัณแจกจริง ฉลองครบรอบ 35ปี แจกโชคติดลัง! ผู้โชคดีเฮรับรถ

เอราวัณแจกจริง ฉลองครบรอบ 35ปี แจกโชคติดลัง! ผู้โชคดีเฮรับรถ ทางผู้บริหารและทีมงานเดินทางไปแจกรางวัลใหญ่ รถยนต์ Toyota Hilux Revo รุ่น 2.4 J Plus มูลค่า 740,000 บาท จากการส่งรหัสในแคมเปญ โชคติดลัง ซึ่งครั้งนี้เป็นการแจกรางวัลครั้งที่ 1 โดยมีการจับรางวัลไปเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม และประกาศผลเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา   ซึ่งผู้โชคดีได้รถยนต์คือ คุณสุชีพ อุปจ๊ะ จังหวัดกำแพงแพชร   แคมเปญโชคติดลัง แจกรถยนต์ Toyota Hilux Revo จำนวน 2 คัน และสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท ยังเหลือการจับรางวัลรถยนต์ Toyota Hilux Revo รุ่น 2.4 J…

บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด ได้รับหนังสือรับรอง Q Factory จากกรมวิชาการเกษตร

บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด ได้รับหนังสือรับรอง Q Factory จากกรมวิชาการเกษตรเมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจเอราวัณ โดยมีคุณไพน์ทวี สุพรรณธะริดา คุณสราวุธ สุพรรณธะริดา และคุณพฤชสุดา สุพรรณธะริดา ผู้บริหารระดับสูง เข้ารับหนังสือรับรอง “Q Factory” โดยได้รับเกียรติจาก ผ.อ.ภัชญภณ หมื่นแจ้ง (ผ.อ. สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร) และ ผ.อ.สังวรณ์ (ผ.อ.สารวัตรเกษตร) เป็นผู้มอบ ณ กรมวิชาการเกษตร Q Factory สัญลักษณ์การรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร จัดโดยกรมวิชาการเกษตร เพื่อมอบให้แก่บริษัทที่เป็นผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ โดยบริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด ได้รับหนังสือรับรอง Q Factory เป็นรายแรกในปี 2562 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย อย่างแท้จริง

ฉลองครบรอบ 35 ปี แจกโชคติดลัง

เอราวัณกรุ๊ป ผู้จำหน่ายสินค้าเคมีเกษตรคุณภาพสูงฉลองครบรอบ 35 ปี แจกโชคติดลังยิ่งใหญ่ทั้งรถกระบะป้ายแดง และสร้อยคอทองคำ รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 3,000,000 บาท เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือเอราวัณกรุ๊ป 1 ลัง รับรหัสส่งชิงโชค ลุ้นรับรางวัลมากมาย ยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสมาก ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 ติดต่อสอบถามที่ 096-786-4143 “เอราวัณ เพิ่มผลผลิต ชีวิตผาสุก” รายละเอียดเพิ่มเติม: Line@: https://bit.ly/2NltiL0