ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และคณะ จากกรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจโรงงานบริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด และบริษัทในเครือ

วันที่ 28 มีนาคม 2567

นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวอัชลี นามวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายพร้อมคณะ

ได้เข้าตรวจติดตามโครงการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Factory) ของบริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด และบริษัทในเครือ จ. นครปฐม ซึ่งเป็นบริษัทผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นต้นแบบของบริษัทที่ได้รับ Q- factory จากกรมวิชาการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตาม พร้อมทั้งกำกับ ดูแล การดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม