เอราซาพรอป 6.9 อีซี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราซาพรอป 6.9 อีซี

ชื่อสามัญ : ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืช
• ออกฤทธิ์กำจัดเฉพาะวัชพืชใบแคบเท่านั้น
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึมและสัมผัสตาย
• ดูดซึมเข้าทางใบแล้วเคลื่อนย้ายลงสู่รากเหง้าใต้ดิน
• ดูดซึมเร็ว มีระยะปลอดฝนเพียง 3-5 ชัวโมง
ประโยชน์
• ใช้กำจัดวัชพืชใบแคบได้ทุกชนิด
อัตราการใช้และวิธีการใช้
• ในช่วงหลังหว่านข้าว 7-10 วัน ใช้อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 150 ซีซีต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นได้ 4-5 ไร่
• ในช่วงหลังหว่านข้าว 20-30 วัน ใช้อัตรา 80 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเป็นจุดๆที่มีหญ้าใบแคบ