เอราวอส

AAA

Description

รายละเอียด

เอราวอส

ชื่อสามัญ: ไดคลอร์วอส (diclorvos)
สูตรผสม: 50% EC
ประโยชน์
ใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ดังนี้\

มันเทศ

– หนอนชอนใบมันเทศ

อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนชอนใบมันเทศในมันเทศ
ฝ้าย
– เพลี้ยจักจั่นฝ้าย
อัตรา 50 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในฝ้าย (อัตรการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่ ในฝ้ายอายุไม่เกิน 60 วัน หรือ 80 ลิตรต่อไร่ ในฝ้ายอายุเกิน 60 วัน)
ขนาดบรรจุ
1 ลิตร