เอราเพอร์

AAA

Description

เอราเพอร์ 668

ชื่อสามัญ : ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซี่ เอทิล เอสเทอร์
สูตรผสม : 66.8% W/V EC
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืช
• สามารถดูดซึมผ่านทางราก ลำต้นและใบ
• ออกฤทธิ์เคลื่อนย้ายได้ภายในต้นพืช
อัตราการใช้และวิธีการใช้
สวนยางพารา และไร่อ้อย
– วัชพืชใบกว้าง เช่น สาบแร้งสาบกา กระดุมใบใหญ่ ตีนตุ๊กแก
– วัชพืชประเภทเถาเลื้อย เช่น ตดหมูตดหมาและพืชคลุมดินตระกูลถั่ว
– พื้นที่ในเขตอุตสาหกรรม
– พื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร
• 50-75 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
หรือ 15-20 ซีซี ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
พ่นหลังจากวัชพืชงอกแล้วมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร
ตอไม้และตอยาง ก่อนโค่นหรือหลังจากโค่นแล้ว เพื่อให้ผุพังโดยเร็ว5 ซีซีผสมน้ำมันดีเซล 95 1000 ซีซี
ใช้แปลงทารอบต้นเป็นแนวกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตร สูงจากพื้นดินประมาณ 10 เซนติเมตร ทิ้งไว้ 1-7วัน ก่อนโค่นต้น
ตอไม้ ตอยางที่โค่นแล้ว 5 ซีซี ผสมน้ำมันดีเซล 95 1000 ซีซี ใช้แปลงทารอบต้นเป็นแนวกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตร สูงจากพื้นดินประมาณ 10 เซนติเมตร หลังจากโค่นแล้ว 1-7 วัน