ไดยูรอน 80% WP

AAA

Description

รายละเอียด

ไดยูรอน 80% WP

ชื่อสามัญ : ไดยูรอน
สูตรผสม : 80 WP
คุณสมบัติ
• เป็นสารกําจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก
ประโยชน์
• ใช้กําจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในไร่สับปะรด อ้อย มันสําปะหลัง ชา กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะละกอ กล้วย ส้ม
ประโยชน์และอัตราการใช้
• โดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 365-725 กรัมต่อไร่
• ในแปลงกล้ายาง ใช้อัตรา 150 กรัมต่อไร่
การพ่นให้พ่นทันทีที่ปลูกพืชเสร็จ ก่อนวัชพืชงอก ดินบนแปลงปลูกควรได้รับการเตรียมอย่างดี ภายหลังพันห้ามพรวนดิน
ขนาดบรรจุ 1 กก. x 24