หอยเชอรี่

กำจัดด้วย

เอราซามายด์

  • ในกรณีที่หอยระบาดน้อยใช้ในอัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 750 ซีซีหยดหรือสลัดตามร่องน้ำหรือบริเวณที่พบการระบาดของหอย
  • ในกรณีที่มีการระบาดอย่างรุนแรงใช้ในอัตรา 35-50 กรัมต่อไร่หรือ 70-100 กรัมต่อน้ำ 10-15 ลิตรควรฉีดพ่นก่อนหว่านข้าวหรือหลังเตรียมเทือกเสร็จ 1-2 วัน

ควรพ่นในช่วงเช้าหรือเย็นซึ่งเป็นเวลาที่หอยออกหากินขณะพ่นควรมีน้ำอยู่ในนาอย่างทั่วถึงไม่ควรพ่นขณะดินแห้ง

change

เอราดีไฮด์

กำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว
ใช้ในอัตรา 800 กรัมต่อไร่

หว่านให้ทั่วบริเวณโดยมือหว่านหรือใช้คลุกเคล้าไปกับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่านในอัตรา 800 กรัมต่อพันธุ์ข้าวปลูก 15-20 กิโลกรัมต่อไร่

ขณะใช้สารฆ่าหอยต้องมีน้ำอยู่ในแปลงนาในระดับสูงประมาณ 3-5 ซม. นานติดต่อกันอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงหลังใส่เอราดีไฮด์

พ่น 2 ครั้ง ทุก 10 วัน