เร่งการสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

เพื่อเร่งการสุกของผลให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูกาล โดยมีคุณภาพเนื้อที่ดีมีความหวานและสีผิวผลที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท
6-10-32+6.3Zn

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เซ็ท 46

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร