เปิดตาดอกมะม่วง

ต้องพิจารณาถึงความพร้อมต่อการออกดอกด้วย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

  • เมื่อมีการสร้างใบชุดที่ 2
  • สภาพของดินจะต้องมีการระบายน้ำได้ดีหรือจะต้องมีร่องน้ำสำหรับการะบายน้ำออก ไม่ควรมีน้ำท่วมขัง
  • ปริมาณน้ำฝนจะต้องลดลงหรือจะต้องมีช่วงฝนทิ้งช่วงประมาณ 1 เดือน และก่อนเปิดตาดอกจะต้องปลอดฝนอย่างน้อย 5-7 วัน

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับเปิดตาดอกคือ

ปุ๋ยเกร็ดไซโฟเฟอร์ท 6-10-32+6.3Zn

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เซ็ท 46

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

อัลก้า

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร