สะสมอาหารก่อนการออกดอก

เพื่อให้มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการออกดอก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 9-48-14

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ซีเนอกอน 2000 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ซิ้งค์พาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร