บริษัทไอยราบรรจุภัณฑ์ จำกัด

เป็นบริษัทในเครือกลุ่มธุรกิจเอราวัณ ผลิตภัณฑ์ผลิตโดย เอเลฟองเต้ อโกรเคมิคอล จำกัด เปิดดำเนินการค้าในด้านเคมีเกษตร จัดจำหน่ายสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดโรคพืช และฮอร์โมนอาหารเสริม โดยมีตัวแทนจัดจำหน่าย (Dealer) ครอบคลุมตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทย ดังนั้นจึงทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทสามารถกระจายสู่เกษตรกรทั่วทั้งประเทศและได้รับยอมรับชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ว่าเป็นแบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีชนิดของผลิตภัณฑ์หลากหลายสามารถเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับพืชปลูกได้

ทั้งนี้บริษัทไอยราบรรจุภัณฑ์ จำกัด ยังได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าในแบรนด์สินค้าตราช้าง APC ไปยัง ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า เขมร ลาว เพื่อรองรับตลาดของสมาคมอาเชียน (AEC) ในอนาคต

นโยบายการดำเนินงาน

คัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีศักยภาพพร้อมที่กระจายสินค้าสู่ตัวแทนรายย่อย และเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมและแนะนำผลิตภัณฑ์ สินค้าที่มีคุณภาพ

กิจกรรม

มีการพัฒนาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับตัวแทนจำหน่ายรวมทั้งตัวแทน รายย่อยโดยมีงานเลี้ยงสังสรรค์ การเยี่ยมชมโรงงาน สถานที่ผลิตสินค้า การจัดท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ การจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่ตัวแทนจำหน่าย ร้านค้า และเกษตรกร เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาตลาด

นโยบายหลักคือการขายสินค้าคุณภาพสมราคาให้แก่เกษตรกร ดูแลให้ความรู้ ความเข้าใจ ในข้อมูลและเทคนิคต่างๆ แก่ตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนรายย่อยให้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินค้า อีกทั้งมีการพัฒนาตลาด เข้าถึงเกษตรกร แนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม