บริษัท ไอยราเคมีเกษตร จำกัด

เป็นบริษัทในเครือกลุ่มธุรกิจเอราวัณ เปิดดำเนินการในด้านเคมีเกษตร ในปี พ.ศ.2542 โดยมีสินค้า จัดจำหน่าย อยู่ 4 กลุ่ม คือ สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดโรคพืช และ ฮอร์โมนอาหารเสริม

โดยมีตัวแทนจำหน่าย ตามพื้นที่หลักๆ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อที่จะกระจาย สินค้ามาตรฐานสู่เกษตรกร ทั้งกลุ่มพืชไร่ กลุ่มนาข้าว และกลุ่มพืชสวนได้อย่างถั่วถึง

บุคลากร

การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยเน้นการอบรมในเชิงทฤษฎี และรูปแบบของการปฏิบัติการ เพื่อเน้นการทำงานในสภาพ เหมือนจริง มีการอบรมพนักงานทุกเดือน เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจ และ มีเทคนิคเพื่อจะได้แนะนำการใช้สารอย่างถูกวิธีให้แก่เกษตรกร เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ผู้บริโภคอย่างแท้จริง

 

ผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากแหล่งวัตถุดิบที่ดีและได้มาตรฐานระดับโลก บริษัทฯได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงสุดเช่นกัน

ตลาด

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มีความน่าเชื่อถือในพื้นที่ที่จัดจำหน่าย และวาง ผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่ และมีการจัดเตรียมสินค้าให้ถูกต้อง และปริมาณความต้องการของตลาดอย่างทันท่วงทีของฤดูกาลการผลิตของแต่ละปี

กิจกรรมร่วมกับตัวแทนจัดจำหน่าย

มีพนักงานขายคอยประสานงานระหว่างบริษัทฯ และร้านค้าตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ข้อมูล กับตัวแทนและผู้บริโภคอย่างถูกต้อง และบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักวิชาการมาอบรม และให้ข้อมูลกับผู้บริโภคโดยตรงถึงพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้ เกษตรกรมีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ จะได้ยกระดับความเป็นอยู่ของผู้บริโภค เนื่องจาก มีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น และสามารถทำให้ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อผลผลิตที่สูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น