คูวาส

AAA

Description

รายละเอียด

คูวาส

KUVAS

สารอาหารพืชชนิดผงความเข้มข้นสูง โดยเฉพาะธาตุมักเนเซี่ยม
คุณสมบัติพิเศษ
• เนื่องจากอยู่ในรูปคีเลท พืชสามารถดูดนำไปใช้ได้ทั้งทางใบและทางราก
• เนื่องจากมีปริมาณธาตุมักเนเซี่ยมในปริมาณสูงเป็นพิเศษ จึงช่วยในการสร้างแป้งและน้ำตาลในกระบวนการสังเคาระห์แสงได้อย่างเต็มที่ สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้อย่างทันท่วงที และช่วยให้มีการออกดอก ติดผลอย่างสมบูรณ์ ตลอดจนมีคุณภาพที่ดีตลอดการเก็บเกี่ยว
ประโยชน์
• ช่วยเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว เขียวเข้มสมบูรณ์
• เร่งการเจริญเติบโตและเสริมสร้างอาหารอย่างพียงพอ สำหรับการออกดอก
• โดยเฉพาะในช่วงที่ติดผลอ่อนนับว่าเป็นช่วงวิกฤติที่สำคัญ จำเป็นต่อการบำรุงรักษาผลอ่อนให้มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์
• บำรุงผลแก่ก่อนการเข้าสีหรือก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มคุณภาพผล
• สามารถรักษาอาการก้านช่อดอกและช่อผลแห้งเหี่ยวในองุ่น อันเนื่องมาจากการขาดธาตุอาหาร
วิธีการใช้
• ไม้ผลทุกชนิด (โดยเฉพาะ องุ่น ส้ม ทุเรียน ลำไย ชมพู่ ฯลฯ )
– เมื่อเริ่มแตกใบอ่อน
– ก่อนและหลังการออกดอก
– เมื่อเริ่มติดผล
– ก่อนการเข้าสีหรือก่อนการเก็บเกี่ยว
ใช้อัตรา 5 – 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรพ่นซ้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 7 – 10 วัน
• พืชผัก
– ภายหลังจากการย้ายลงแปลงหรือเมื่อเริ่มแตกใบจริง 4-6 ใบ
ใช้ 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ ) ควรพ่นซ้ำห่างกัน 5 – 7 วัน
• ข้าว
– เมื่อข้าวเริ่มแตกกอ
ใช้ 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรพ่นซ้ำภายใน 10 – 15 วัน
• พืชไร่ โดยเฉพาะพืชน้ำมันต่างๆ เช่น ปาล์มน้ำมันและถั่ว เป็นต้น
– เมื่อเริ่มมีการแตกใบอ่อน
– ก่อนการออกดอกและเมื่อเริ่มติดผลหรือฝัก
– ก่อนการเก็บกี่ยว
ใช้ 10 – 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ) ควรพ่นซ้ำห่างกัน 10 – 15 วัน
• ไม้ดอกไม้ประดับ
– เมื่อเริ่มแตกใบอ่อนและภายหลังการออกดอก
ใช้ 3 – 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ ) ควรฉีดพ่นซ้ำห่างกัน 5 – 7 วัน
ขนาดบรรจุ
5 กรัม, 50 กรัม, 500 กรัม, 1 กก., 2 กก.