เอราซาพรอฟ 6.9 อีซี

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราซาพรอฟ 6.9 อีซี

ชื่อสามัญ : ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล 6.9 EC
กลุ่มสารเคมี : Aryloxyphenoxypropionate