เอราโนมิล

AAA

Description

รายละเอียด

เอราโนมิล

ชื่อสามัญ: เบโนมิล (Benomyl) 50%WP
คุณสมบัติ
• เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม
• ออกฤทธิ์ทั้งทางรักษาโรคและป้องกันโรค
• สามารถดูดซึมผ่านเข้าไปในพืชได้ทั้งทางใบและทางราก แล้วเคลื่อนย้ายในท่อน้ำเป็นหลักไปสู่ส่วนต่างๆของพืช
ประโยชน์
• ออกฤทธิ์ได้อย่างกว้างขวาง
• สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง ได้แก่โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุด โรคกุ้งแห้ง โรคราแป้ง โรคผลเน่า โรคราสีเทา โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคกาบใบแห้ง โรคกาบใบเน่า โรคไหม้ โรคเน่าคอดิน โรคขั้วหวีเน่า เป็นต้น
• ใช้พ่นก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อควบคุมโรคเน่าของไม้ผลและผักในระหว่างเก็บรักษาผลผลิต
• อีกทั้งยังช่วยกำจัดไร โดยเฉพาะการเป็นสารคุมไข่ไรศัตรูพืช
พืชปลูกที่เหมาะสม
พริกไทย มะเขือเทศ ผักกาด พริก พืชตระกูลแตง คื่นช่าย ผักชี มะม่วง เงาะ ส้ม องุ่น หม่อน ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง กกจันทรบูรณ์ ข้าว ฝ้าย กล้วย ผลไม้หลังเก็บเกี่ยว ไม้ดอกไม้ประดับ
การใช้และอัตราการใช้
• สำหรับพืชปลูกโดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 5-15 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร
• สำหรับ ถั่วเขียว ถั่วลิสง มันสำปะหลัง กกจันทบูรณ์ ใช้ในอัตรา 15-30 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร
• สำหรับข้าว เพื่อป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง(sheath blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani, Thanatephorus cucumeris ใช้ในอัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค และครั้งที่สอง หลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน
• สำหรับกล้วยไม้ เพื่อป้องกันกำจัดโรคใบจุด(leaf spot) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phyllostictina pyriformis ใช้ในอัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 7 วัน
• สำหรับผลไม้ภายหลังเก็บเกี่ยว เช่น
– มะละกอ มะม่วง ใช้ในอัตรา 6 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร ผสมน้ำอุ่น 55 องศาเซลเซียส
– กล้วยหอมทอง ใช้ในอัตรา 10กรัมต่อน้ำ 20ลิตร