เอรานัล 95 เอสพี

AAA

Description

รายละเอียด

เอรานัล 95 เอสพี

ชื่อสามัญ : 2,4-ดี โซเดียม ซอลท์
สูตรผสม : 95% SP
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืช
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• กำจัดวัชพืชใบกว้างภายหลังงอกทั้งวัชพืชฤดูเดียวและวัชพืชข้ามปี เช่น ผักตบ เซ่ง จอกแหน สาบเสือ แห้วหมู ผักบุ้งและวัชพืชใบกว้างอื่นๆ เป็นต้น
ประโยชน์
• ใช้ในพืชปลูกได้หลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ปอ วัชพืช: พื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร อัตราการใช้ 25-35 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับอ้อย ควรพ่นเมื่ออ้อยสูง ประมาณ 1 ฟุต สำหรับปอ ควรพ่นเมื่อปอสูง 2 ฟุต
• สวนไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ส้ม มะม่วง เงาะ ทุเรียน ลำไย วัชพืช: พื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร อัตราการใช้ 25-35 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ระวังละอองยาโดนใบ และควร พ่นในช่วงที่ผลโตแล้ว
ขนาดบรรจุ
1000 กรัม