เอราดีไฮด์

AAA

Description

รายละเอียด

เอราดีไฮด์

ชื่อสามัญ : เมทัลดีไฮด์
สูตรผสม 5 Granular Bait (pellet)
คุณสมบัติ
•เป็นสารกำจัดหอยศัตรูพืช
•ออกฤทธิ์โดยการกินตายและถูกตัวตาย
ประโยชน์และอัตราการใช้
• กำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว
ใช้ในอัตรา 800 กรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วบริเวณ โดยมือหว่านหรือคลุกเคล้าไปกับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่านในอัตรา 800 กรัมต่อพันธุ์ข้าวปลูก 15-20 กิโลกรัม ต่อไร่ ขณะใช้สารฆ่าหอยต้องมีน้ำอยู่ในแปลงนาในระดับสูงประมาณ 3-5 ซม. นานติดต่อกันอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงหลังใส่สาร
• กำจัดหอยในเรือนเพาะชำ ไม้ดอกไม้ประดับและสวนผัก
ใช้ในอัตรา 30 เม็ดต่อพื้นที่ทุกๆ 1 ตารางเมตร หรือ 800 กรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วบริเวณเพาะปลูก
• กำจัดหอยในแปลงพืชไร่ ในกรณีป้องกันหอยเข้าทำลายต้นพืช
ให้หว่านรอบๆ บริเวณโคนต้น ในอัตราต้นละ 10-15 เม็ด ถ้าหากป้องกันหอยเข้าทำลายในแปลงเพาะปลูกให้หว่านรอบๆ พื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกตามความเหมาะสม
ขนาดบรรจุ
1 กก.