การสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

เพื่อเร่งการสุกของผลให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูกาลโดยมีคุณภาพเนื้อที่ดีมีความหวานและสีผิวผลที่เหมาะสม

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เซ็ท 46

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2  ครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 30 และ 15 วัน