ระยะใบเพสลาด

สะสมอาหารก่อนการออกดอก

เพื่อให้มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการออกดอก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกร็ดไซโฟเฟอร์ท 9-48-14

อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ซีเนอกอน 2000

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ซิ้งค์พาสส์

อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร