โรคผลแกร็น

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ให้ลดการใส่ปุ๋ยยูเรีย แล้วพ่นทางใบด้วยปุ๋ยเกร็ด

ไซโฟเฟอร์ท 10-30-30 

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นทุกๆ15 วัน ตั้งแต่สับปะรดอายุได้ 90 วัน จนกระทั่งก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน

โรคพืชสับปะรด