อีทีฟอน 48 เอสแอล

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

อีทีฟอน 48 เอสแอล

เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (ฮอร์โมนพืช) ชนิดหนึ่ง
ออกฤทธิ์แบบดูดซึมและซึมผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อพืช
เป็นสารที่สามารถปลดปล่อยเอทิลีน

ประโยชน์สำหรับการนำไปใช้

 • เป็นสารเร่งการเกิดดอกของสับปะรด
 • เป็นสารทำลายการพักตัวของตาองุ่น
 • เป็นสารช่วยปลิดผลอ่อนที่ไม่ต้องการ
 • เป็นสารลดความเหนียวของขั้วผล ช่วยให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายขึ้น
 • เป็นสารช่วยเร่งการลงหัวของพืชหัวบางชนิด
 • เป็นสารเร่งการสุกแก่ของผลไม้ก่อนเข้าสี ทำให้ผิวผลเปลี่ยนสีเร็วขึ้นและสุกพร้อมกันอย่างสม่ำเสมอ
 • เป็นสารเร่งการสุกของผลโดยการชุบหรือบ่ม
 • เป็นสารช่วยเร่งการเกิดรากของพืชบางชนิด
 • เป็นสารกระตุ้นการงอกของเมล็ดพืชหลายชนิด
 • เป็นสารช่วยลดความสูงหรือการยืดตัวของพืชบางชนิด เช่น มันเทศ พิทูเนีย บานชื่น เป็นต้น
 • เป็นสารช่วยเร่งการไหลของน้ำยางพารา
 • เป็นสารช่วยเพิ่มปริมาณน้ำยางในมะละกอ เพื่อการผลิตปาเปน

 

ข้อควรระวังจากการใช้ (หากใช้เกินอัตราหรือใช้ในอัตราที่ไม่เหมาะสม)

 • ทำให้ใบร่วง
 • ทำให้ผลสุกเร็วเกินไป
 • ทำให้กลีบดอกเหี่ยวโรยเร็วเกินไป
 • ทำให้อายุการปักแจกันของไม้ตัดดอกสั้นกว่าปกติหรือดอกเหี่ยวเร็วขึ้น

ตัวอย่างอัตราการใช้สำหรับพืชบางชนิด

 

พืชปลูก วัตถุประสงค์ของการใช้ อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร

ช่วงของการใช้

สับปะรด ชักนำการออกดอก 6 ซีซี ผสมกับปุ๋ยยูเรีย   สูตร 46-0-0 ในอัตรา      300 กรัม (ด้วยปริมาณ

น้ำ 600 ลิตรต่อไร่)

พ่น 2 ครั้ง พ่นครั้งแรกเมื่อสับปะรดอายุได้ประมาณ  9-12 เดือน หรือ ต้นสับปะรด มีน้ำหนัก 2.5-3  กิโลกรัม  พ่นลงไปบริเวณยอด    พ่นครั้งที่สอง หลังจากพ่นครั้งแรกแล้ว 7 วัน ควรพ่นในช่วงอากาศเย็นในช่วงเย็นถึงค่ำ
ทุเรียน บ่มเพื่อเร่งการสุกของผล 8-12 ซีซี บ่มทุเรียนที่มีอายุการเก็บเกี่ยว   100-110 วัน บ่มในตู้บ่มทุเรียน
มะม่วง เร่งการออกช่อดอกของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ 20 ซีซี พ่นจำนวน 4 ครั้งห่างกันทุกๆ 7 วัน (มีผลข้างเคียงทำให้ใบร่วงและเกิดยางไหลตามลำต้นได้)
มังคุด เร่งการเข้าสีผิวผล 16-32 ซีซี ในช่วงที่ผิวผลมังคุดมีจุดประสีชมพูตลอดทั้งผล
องุ่น เร่งการเข้สีอย่างสม่ำเสมอ

เพิ่มรสชาติของผล

10 ซีซี พ่นเมื่อผลในช่อเริ่มเปลี่ยนสี
มะละกอ เร่งการงอกของเมล็ด 100 ซีซี แช่เมล็ดมะละกอในสารละลาย   เป็นเวลา 30 นาที
มะนาว ช่วยปลิดดอกและผลอ่อน ในช่วงที่ไม่ต้องการดอกและผลอ่อน 4-8 ซีซี พ่นใน 3 ระยะคือ

– ระยะดอกบาน

– ระยะกลีบดอกโรย

– ระยะผลอ่อนที่มีขนาดผลไม่เกิน   1 เซนติเมตร( ถ้าใช้เกินอัตราจะทำให้ใบร่วงได้)