คาร์บาริล 85% ดับบลิวพี

AAA

Description

รายละเอียด

คาร์บาริล 85% ดับบลิวพี

ชื่อสามัญ : คาร์บาริล 85 % WP
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
• ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
• ออกฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวาง ทั้งแมลงปากกัด ด้วง แมลงปากดูด ในผัก ไม้ผล
ประโยชน์
ข้าว: เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น
ทุเรียน: เพลี้ยไก่แจ้
เงาะ: หนอนเจาะขั้วเงาะ
ลิ้นจี่: มวนลำไย
มังคุด: หนอนชอนใบ หนอนกินใบอ่อน
ส้ม: เพลี้ยไฟผีเสื้อมวนหวาน
มะม่วง: เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ หนอนแมลงวัน-กินดอกมะม่วง
ผัก: ด้วงหมัดผัก
พริก: เพลี้ยไฟ
แตง แตงโม: เต่าแตง
หัวมันฝรั่งที่เก็บไว้ทำพันธุ์: หนอนผีเสื้อเจาะหัวมันฝรั่ง
แมลงศัตรูสัตว์: แมลงวัน แมลงวันปากดำ ไรไก่ เหา
แมลงศัตรูในโรงเก็บ: ด้วงงวงข้าว มอดแป้ง ผีเสื้อข้าวเปลือก
วิธีใช้
• พืชผัก พริก แตง แตงโม ใช้อัตรา 20-30 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร (ประมาณ 2-3 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปีบ)
• ข้าว เงาะ ลิ้นจี่ มังคุด มะม่วง ใช้อัตรา 40-60 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร (ประมาณ 4-6 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปีบ)
• ทุเรียน ใช้อัตรา 60 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร (ประมาณ 6 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปีบ) พ่น 2 ครั้ง ทุก 14 วัน ช่วงทุเรียนเริ่มแตกใบอ่อน พ่นให้ทั่วทั้งหน้าใบ และหลังใบ พ่นซ้ำถ้าจำเป็น
• หัวมันฝรั่งที่เก็บไว้ทำพันธุ์ ใช้อัตรา 30 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร (ประมาณ 3 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปีบ) พ่นกองหัวมันทุก 15 วัน โดยใช้ส่วนผสม 160 ลิตร ต่อหัวมัน 1 ต้น
• แมลงศัตรูสัตว์ และแมลงศัตรูในโรงเก็บ ใช้อัตรา 11-120 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร (ประมาณ 1-12 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปีบ) พ่นตามคอกสัตว์หรือโรงเก็บพืชผล
ขนาดบรรจุ
100 กรัม, 1 กก., 25 กก.