โรคกาบใบแห้ง

พบระบาดในระยะข้าวแตกกอถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยวทำให้ใบและกาบใบเหี่ยวแห้งผลผลิตลดลง

ป้องกันกำจัดด้วย

กลุ่ม 29

ฟราวไซด์

ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดอย่างรุนแรงหรือเมื่อพบอาการราดื้อยา

กลุ่ม 26

เอรามัยซิน 3 SL 

ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

กลุ่ม 11

โซซิม 50

ใช้ในอัตรา 12-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

กลุ่ม 3

เอราวิล 

ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโปรมูเร่

ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราสตาร์ 32.5 เอสซี

ใช้ในอัตรา 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราฟังไจ

ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

กลุ่ม 1

คาร์ดาซิน 50 ดับบลิวพี 

ใช้ในอัตรา 10-20 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

คาร์ดาซิน 50 เอสซี 

อัตรา 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

แนะนำพ่น 2 ครั้ง ทุก 10 วัน