การบำรุงดูแลข้าว

การเตรียมดิน

  • กระตุ้นให้ข้าวเชื้องอกแล้วไถกลบขังน้ำหมักไว้ประมาณ 2 สัปดาห์
  • ไถคราดทำเทือกเพื่อปรับระดับดินนาให้ราบเรียบสม่ำเสมอป้องกันน้ำท่วมขังเป็นหย่อมๆที่เป็นสาเหตุทำให้เมล็ดข้าวเน่า
  • แหวกร่องเป็นระยะๆเพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำและเป็นทางเดินเวลาเข้าไปทำงาน
  • ต้องเตรียมดินให้ดีเพื่อลดปัญหาวัชพืชที่ตกค้างและทำให้เมล็ดข้าวงอกอย่างสม่ำเสมอ