เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศ

การบำรุง

ควรเพาะปลูกในช่วงอากาศหนาวเย็น ในฤดูหนาว ที่มีอุณหภูมิในเวลากลางคืนไม่เกิน 22 องศาเซลเซียส เพื่อการติดผลที่ดี

การให้ปุ๋ยทางดินมะเขือเทศ

รองก้นหลุมก่อนย้ายกล้าปลูกลงแปลง

ภายหลังเตรียมแปลงปลูกแล้วเสร็จ รองก้นหลุมก่อนย้ายกล้าลงแปลง

ด้วยสารช่วยเร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างรากและช่วยเก็บกักน้ำในสภาวะแห้งแล้ง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ท็อป-เอ็น

ใช้คู่กับปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ อัตรา 10 กรัมต่อหลุม

ภายหลังย้ายกล้าปลูกลงแปลง

หลังย้ายกล้าปลูก 7 วัน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ท็อป-เอ็น

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 กรัมต่อหลุม

ใช้คู่กับปุ๋ยเคมีสูตรหลังสูง อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่

และเพื่อป้องกันการระบาดของแมลงหวี่ขาวที่เป็นพาหะของโรคไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคยอดหงิก ให้ราดทางดินภายหลังย้ายกล้าปลูกลงแปลง ด้วย

เอราท็อกซ์

เอราท็อกซ์ 24 เอสซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 64 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 80 ลิตรต่อไร่

หลังย้ายกล้าปลูก 22 วัน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ท็อป-เอ็น

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 กรัมต่อหลุม

ใช้คู่กับปุ๋ยเคมีสูตรหลังสูง อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่

หลังย้ายกล้าปลูก 40 วัน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ท็อป-เอ็น

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 กรัมต่อหลุม

ใช้คู่กับปุ๋ยเคมีสูตรหลังสูง อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่

การให้ปุ๋ยทางใบกับมะเขือเทศ

ช่วยผสมเกสร เพิ่มการติดผล

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

พ่นทางใบด้วย

เอิร์ท23

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร

พ่น 2 ครั้ง เมื่อเริ่มออกดอกและก่อนดอกบาน

การเข้าสีผล เร่งการสุกของผล

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

พ่นทางใบด้วย

เซ็ท 46

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร

พ่นก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน และ 15 วัน