โรคศัตรูแตงโม

โรคเถาเหี่ยว ที่เกิดจากเชื้อฟิวซาเรียม (เหี่ยวเหลือง)

โรคนี้จะระบาดมากเมื่อมีการปลูกแตงโมในพื้นที่ซ้ำที่เดิม ในสภาพที่ดินมีความเป็นกรดจัด และเกิดจากการใช้ธาตุไนโตรเจนในปริมาณที่สูงกว่าปกติ  มักจะพบระบาดในช่วงที่แตงโมออกดอก

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ดังนั้นในขณะเตรียมดินควรใส่ปูนขาวปรับสภาพดิน 500 กิโลกรัมต่อไร่

ควรคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วย

แอ็คโซแมนโคเซบ 80

อัตราและวิธีใช้

15 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม

พ่นทางใบก่อนออกดอกด้วย

ฟราวไซด์

อัตราและวิธีใช้

15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

โรคเถาเหี่ยวที่เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย (เหี่ยวเขียว)

โดยมีเต่าแตงเป็นแมลงพาหะ เชื้อจะถูกถ่ายทอดเข้าสู่แตงโม เมื่อเต่าแตงมากัดกินใบ เชื้อจะเข้าไปอุดท่อน้ำเลี้ยงในต้นแตงโม ดังนั้นการกำจัดเต่าแตงก็สามารถป้องกันการระบาดได้เป็นอย่างดี

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

หากพบการระบาดให้พ่นทางใบด้วย

โคปิน่า 85 ดับบลิวพี

อัตราและวิธีใช้

20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไอโรเน่ ดับบลิวจี

อัตราและวิธีใช้

10 – 15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

โรคราน้ำค้าง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

หากพบการระบาดให้พ่นทางใบด้วย

โคปิน่า 85 ดับบลิวพี

อัตราและวิธีใช้

20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไอโรเน่ ดับบลิวจี

อัตราและวิธีใช้

10 – 15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

หากมีการระบาดอย่างรุนแรงให้พ่นทางใบด้วย

เรนแมน

อัตราและวิธีใช้

5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เรสเปค บูล 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

แฟนทิค เอ็ม ดับบลิวจี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร