การเตรียมดิน

  • กระตุ้นให้ข้าวเชื้องอกแล้วไถกลบขังน้ำหมักไว้ประมาณ 2 สัปดาห์
  • ไถคราดทำเทือกเพื่อปรับระดับดินนาให้ราบเรียบสม่ำเสมอป้องกันน้ำท่วมขังเป็นหย่อมๆที่เป็นสาเหตุทำให้เมล็ดข้าวเน่า
  • แหวกร่องเป็นระยะๆเพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำและเป็นทางเดินเวลาเข้าไปทำงาน
  • ต้องเตรียมดินให้ดีเพื่อลดปัญหาวัชพืชที่ตกค้างและทำให้เมล็ดข้าวงอกอย่างสม่ำเสมอ

การใช้ยาหว่านคุมฆ่าหญ้าก่อนหว่านข้าว 4 วัน

เอราเอสเทอร์พลัส

หว่านให้ทั่วพื้นนาก่อนหว่านข้าวงอก 4 วัน
ใช้ในอัตรา 3.2 กิโลกรัมต่อไร่
ปรับพื้นนาให้สม่ำเสมอกักน้ำในกระทงนาให้สูงประมาณ 1-2 นิ้วแล้วจึงหว่านยาให้ทั่วพื้นนาและก่อนหว่านข้าวงอกให้ไขน้ำออกจากแปลงนาให้หมดจากนั้นหลังหว่านข้าวงอกเรียบร้อยแล้วรอข้าวตั้งตัวได้แล้วจึงไขน้ำเข้านาเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้รักษาระดับน้ำอย่าให้ท่วมยอดข้าว

การใช้ยาคุมหญ้าก่อนหว่านข้าว

เอราการ์ด

คุมหญ้าวัชพืชจำพวกหญ้าได้ดีโดยเฉพาะหญ้าข้าวนก
ใช้ขณะลูบเทือกครั้งสุดท้าย
โดยใช้วิธีหยดน้ำยาลงไปในเทือก
ใช้ในอัตรา 320-400 ซีซีต่อไร่
ให้หยดลงไปในนาที่มีน้ำระดับความลึก 5-10 เซนติเมตรปล่อยให้น้ำยาตกตะกอนอยู่บนผิวดิน 2 วันแล้วค่อยระบายน้ำออกจากนา
เป็นการควบคุมเมล็ดหญ้าที่ตกค้างอยู่ในแปลงนา โดยจะดูดซึมเข้าทำลายทางใบเลี้ยงเดี่ยวของวัชพืชจำพวกหญ้าและใบเลี้ยงคู่ของวัชพืชใบกว้างเมื่อเริ่มงอกออกมา จึงใช้เป็นยาคุมหญ้าก่อนวัชพืชงอก

การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว

นำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เตรียมไว้ไปใส่ในตะกร้าไม้ไผ่สานหรือกระสอบป่านหรือถุงผ้าไปแช่ในน้ำสะอาดนานประมาณ 12-24 ชั่วโมง จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ที่แช่น้ำแล้วขึ้นมาวางบนพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขังและมีอากาศถ่ายเทได้ดี นำกระสอบป่านชุบน้ำจนชุ่มสมหุ้มเมล็ดพันธุ์โดยรอบรดน้ำทุกเช้าและเย็นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นหุ้มเมล็ดพันธุ์ไว้นานประมาณ 30-48 ชั่วโมงพร้อมที่จะนำไปหว่านโดยใช้อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร่อย่าใช้เมล็ดพันธุ์มากเกินไปนอกจากจะสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์แล้วยังทำให้ข้าวงอกขึ้นหนาแน่นเป็นสาเหตุให้โรคและแมลงศัตรูข้าวมีการระบาดอย่างรุนแรงในภายหลัง

การใช้ยาคุมหญ้าหลังหว่านข้าว

เอราบิวทาคลอร์

คุมวัชพืชได้กว้างขวางทั้งวัชพืชใบแคบวัชพืชใบกว้างและกก
พ่นให้ทั่วพื้นที่นาหลังหว่านข้าวงอกแล้ว 1-4 วันในอัตรา 200 ซีซีต่อไร่
เมื่อข้าวตั้งตัวได้แล้วจึงค่อยไขน้ำเข้านาเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของข้าว
ระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว
ฤทธิ์ของยาจะไปยับยั้งการงอกของวัชพืช

การใช้ยาหว่านคุมฆ่าหญ้าในระยะ 7-8 วันหลังหว่านข้าว

เอราเอสเทอร์พลัส

หว่านให้ทั่วพื้นนาหลังจากหว่านข้าวงอกแล้ว 7-8 วัน
ใช้ในอัตรา 3.2 กิโลกรัมต่อไร่
ก่อนหว่านให้ไขน้ำเข้านาให้มีระดับ 1-2 นิ้วภายหลังหว่านให้กักน้ำในกระทงนาอย่างน้อย 4-6 วันอย่าให้ระดับน้ำท่วมยอดข้าว

การใช้ยาฆ่าหญ้าในระยะ 7-14 วันหลังหว่านข้าว

ในช่วงนี้มีสารกำจัดวัชพืชหลายชนิดให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับการระบาดของวัชพืชแต่ละชนิด

ฆ่าหญ้าหลากหลายชนิดทั้งวัชพืชใบใบกว้างและกก

เอราโพรพาคลอร์ 70

ใช้ในอัตรา 200 ซีซีต่อไร่
พ่นหลังหว่านข้าวงอกแล้ว 7-9 วัน
ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำอยู่ในนา
ภายหลังพ่นแล้ว 2-3 วันจึงไขน้ำเข้านา
ระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว

ฆ่าหญ้าข้าวนก

เอราโพรฟิบ 50 

ใช้ในอัตรา 320-360 ซีซีต่อไร่
ให้พ่นหลังหว่านข้าวงอกแล้ว7-10 วันก่อนพ่นให้ระบายน้ำออกจากแปลงนาและภายหลังพ่นแล้วให้ทดน้ำเข้านาภายใน 2-3 วันระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว

เอราคลอแรค 25 เอสซี

พ่นหลังหว่านข้าวแล้ว 7-12 วัน
ใช้ในอัตรา 90 ซีซีต่อไร่
ควรพ่นในขณะที่ดินกำลังหมาดๆและภายหลังพ่นให้ไขน้ำเข้านาภายใน 1-3 วัน

ฆ่าหญ้าดอกขาว

เอราไรซ์

พ่นหลังหว่านข้าวแล้ว 7-10 วัน
ใช้ในอัตรา 30-40 ซีซีต่อไร่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ควรผสมเอราโพรพาคลอร์ 70ในอัตรา 200 ซีซีต่อไร่
ภายหลังพ่น 2-3 วันควรขึ้นน้ำให้ท่วมต้นวัชพืช

เอราโซนิล

พ่นหลังหว่านข้าวแล้ว 7-10 วัน
ใช้ในอัตรา 200-250 ซีซีต่อไร่
ในกรณีใช้เดี่ยวๆสามารถปล่อยน้ำท่วมยอดข้าวได้ข้าวไม่แดงไม่งันไม่อาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ควรผสมเอราโพรพาคลอร์ 70ในอัตรา 200 ซีซีต่อไร่
ภายหลังพ่นให้ปล่อยน้ำเข้าแปลงนาให้ท่วมยอดวัชพืช

เอราโพสท์ไรซ์

พ่นหลังหว่านข้าว 7-14 วัน
ใช้ในอัตรา 160 ซีซีต่อไร่
ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำขังภายหลังพ่น 3 วันแล้วจึงไขน้ำเข้านาแล้วรักษาน้ำให้สม่ำเสมอ
ออกฤทธิ์ดูดซึมเร็วภายใน 1 ชั่วโมง
ปลอดภัยต่อข้าว

ฆ่าหญ้าข้าวนกหญ้าดอกขาวหญ้าแดงหรือหญ้าเดือย

เอราธาลิน

พ่นหลังหว่านข้าว 8-12 วัน
ใช้ในอัตรา 160-200 ซีซีต่อไร่ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนาสามารถออกฤทธิ์ได้ในสภาพนาแห้งแล้งได้
ภายหลังพ่นให้ทดน้ำเข้านาภายใน 2 วัน
รักษาระดับน้ำไว้ในนาอย่างน้อย 14 วัน

เอราไพแบค20ดับบลิวพี+สตอร์ม

ใช้ในอัตรา 24-72 ซีซีต่อไร่
พ่นหลังหว่านข้าว 8-12 วัน เมื่อเริ่มพบการระบาดของหญ้าแดงหรือหญ้าเดือย และกก

ฆ่าหญ้าใบแคบทุกชนิด

เอราน็อต

or-button

เอราซาพรอฟ 6.9 อีซี

ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (ระวังอัตราการใช้ถ้าใช้เกินอัตราอาจเป็นพิษต่อข้าวได้)
ดูดซึมเร็วภายใน 3-5 ชั่วโมงดูดซึมเข้าทางใบแล้วเคลื่อนย้ายไปสู่รากเหง้าใต้ดินกำจัดเฉพาะวัชพืชใบแคบเท่านั้น

สรุปการใช้ยาฆ่าหญ้าในระยะ 15-30 วันหลังหว่านข้าว

การใช้ยาฆ่าหญ้ากำจัดวัชพืชบริเวณหัวคันนา

เอราบาส

ใช้ในอัตรา 120-150 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
พ่นบริเวณหัวคันนา
ปลอดภัยต่อข้าวถึงแม้ละอองยาจะปลิวไปโดนข้าวบ้างก็ยังสามารถออกรวงได้ตามปกติ

การใช้ยาฆ่าหญ้าลูบข้าวดีด

เอราบาส

ใช้ในอัตรา 200 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร
ใช้ลูบข้าวดีดที่มีความสูงกว่าข้าวปลูกเพื่อให้เมล็ดลีบไม่ให้สะสมเมล็ดในฤดูต่อไปโดยใช้ผ้าที่อุ้มน้ำไดด้ีพันรอบไม้ไผ่ยาวประมาณ 2 เมตรมัดให้แน่นราดด้วยเอราบาสตามอัตราที่เตรียมไว้พอชุ่ม ไม่ให้ชุ่มมากเกินไปจนหยดสารละลายเอราบาสหยดลงไปทำลายข้าวปลูกด้านล่างเสียหาย
ลูบข้าวดีดที่เริ่มโผล่พ้นรวง
ควรลูบครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 10 วัน
ลูบเฉพาะใบธงและรวงข้าวดีด
ข้าวดีดจะแห้งตายภายใน 3 วัน
ข้าวดีดยืนต้นตายไม่ล้มทับต้นข้าว

การใช้ยาฆ่าหญ้าลูบดอกหญ้า

เอราบาส

ใช้ในอัตรา 200 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร
ลูบดอกหญ้าขณะเริ่มโผล่รวง
ลูบที่ดอกหญ้าทำให้ดอกหญ้าแห้งฝ่อไม่สามารถงอกได้ใหม่

การใช้สารกำจัดวัชพืชในนาหว่านข้าวแห้ง

นาหว่านข้าวแห้งเป็นการทำนาโดยการหว่านเมล็ดข้าวแห้งลงบนผืนนาที่เตรียมไว้แล้วซึ่งส่วนมากเป็นดินที่มีความชื้นต่ำดังนั้นจึงนิยมทำกันในเขตที่มีน้ำฝน

การใช้สารกำจัดวัชพืชก่อนหว่านข้าวแห้ง

เอราบาส

กำจัดวัชพืชได้อย่างกว้างขวางทั้งใบแคบและใบกว้างออกฤทธิ์ทำให้วัชพืชแห้งตายภายใน 2-3 วันและจะแห้งตายนาน
โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 120-150 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ภายหลังกำจัดวัชพืชที่รกร้างในแปลงนาเรียบร้อยแล้วให้ทำการไถดะเพื่อพลิกหน้าดินและกลบตอซังและเศษวัชพืชแล้วจึงไถแปรภายหลังไถดะ 2-4 สัปดาห์เพื่อย่อยดินให้เหมาะต่อการงอกของเมล็ดข้าว
หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแห้งอัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่หว่านกระจายให้ทั่วแปลงนาอย่างสม่ำเสมอแล้วคราดกลบเมล็ดข้าวที่หว่านเพื่อป้องกันนกและหนูเข้าทำลาย

การใช้สารกำจัดวัชพืชภายหลังหว่านข้าวแห้ง

สารคุมหญ้าในนาหว่านข้าวแห้ง

เอราไดอะซอน

ใช้ในอัตรา 480 ซีซีต่อไร่
โดยพ่นหลังจากหว่านข้าวแห้งแล้ว 1 วัน

เอราธาลิน

ใช้ในอัตรา 400-600 ซีซีต่อไร่
ให้พ่นคลุมดินหลังหว่านข้าวแห้งแล้วคราดกลบ

สารฆ่าหญ้าในนาหว่านข้าวแห้งหลังหว่านข้าว 30 วัน

เอราน็อต

or-button

เอราซาพรอฟ 6.9 อีซี

เอรานัล 95 เอสพี

เอราเอมีน 84

เอราน็อต หรือ เอราซาพรอฟ
ใช้ในอัตรา 30-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
พ่นหลังหว่านข้าวแห้งแล้ว 30 วันและพบว่าในแปลงนาส่วนใหญ่เป็นวัชพืชใบแคบ

เอรานัล 95 SP
ใช้ในอัตรา 125-175 กรัมต่อไร่

เอราเอมีน 84
ใช้ในอัตรา 150-200 ซีซีต่อไร่
พ่นหลังหว่านข้าวงอกแล้ว 30 วันและพบว่าในแปลงนาส่วนใหญ่เป็นวัชพืชใบกว้าง