คณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร
เข้าตรวจประเมิน Q-FACTORY ปี 2566

(ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ)
โรงงานในกลุ่มธุรกิจเอราวัณฯ   ที่ อ.เมือง จ.นครปฐม   

316314

เมื่อวันที่   12 มิถุนายน 2566   คุณชนาวีร์ สุพรรณธะริดา   ผู้บริหารระดับสูง และทีมคณะผู้บริหารระดับสูง คุณสราวุธ สุพรรณธะริดา , คณะที่ปรึกษา อ.ทวี แสงทอง, อ.สุเทพ สหายา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร  คุณจิรพรรณ ทองหยอด ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร,  คุณธรรมรัตน์ ทองมี  ผอ.สารวัตรเกษตร และคณะ เข้าตรวจ ประเมิน Q-FACTORY ปี 2566 (ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ)

โดยมีคุณชนาวีร์ สุพรรณธะริดา ผู้บริหารระดับสูง  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ  มีการพรีเซ้นต์ข้อมูล จากทีมบริหารโรงงาน นำโดยคุณนพ เพื่อเป็นการให้รายละเอียด ที่สำคัญต่างๆกับคณะกรรมการของกรมฯ โครงการ Q-FACTORY (ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ) สอดคล้องกับนโยบายยกระดับการผลิตสินค้า ที่ทางบริษัทฯได้ให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน   ซึ่งการตรวจประเมินQ-FACTORY ครั้งนี้  เพื่อรักษามาตรฐานระดับสูง ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อเกษตรกรไทยต่อไป

คณะกรรมการ พร้อมกับทีมงานคณะผู้บริหารและฝ่ายโรงงาน  ได้เข้าตรวจประเมิน สถานที่ผลิต วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ สถานที่จัดเก็บสินค้า เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัย  มาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  แสดงถึงความถูกต้องตามกฏระเบียบความปลอดภัย ความสะอาด เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ถูกหลักอนามัย ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม  ของโรงงานในกลุ่มธุรกิจเอราวัณฯ