ป้องกันกำจัดโรคยอดเน่า ต้นเน่า

หยอดยอดหน่อพันธุ์ ทันทีภายหลังปลูกแล้วเสร็จ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราฟอสทิล

อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราแลกซิล 35

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ป้องกันกำจัดโรคยอดเน่า ต้นเน่า ในสับปะรดอายุ 2-3 เดือน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราแลกซิล 35

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นที่ยอดทุกๆ 2  เดือน

โรคพืชสับปะรด