การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง

บั่วปมใบมะม่วง (Mango gall midge : Erosomyia mangiferae)

แมลงสร้างปมในดอกมะม่วงและในก้านช่อ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราเมท โกลด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร