การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง

ไรแดงมะม่วง (Mango red mite : Oligonychus  mangiferus)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไมทาไซด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราไมท์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราซัล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเม็คติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 1-3 ครั้งห่างกัน 4 วัน

ทานอส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเฮก

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราติน 55

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร