การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง

เพลี้ยหอยขี้ผึ้งสีแดง (Red wax scale : Ceroplastes  rubens)

เพลี้ยหอยขี้ผึ้งขาว (Solf wax scale : Ceroplastes destructor)

เพลี้ยหอยแดง (California red scale : Aonidiella aurantia)

เพลี้ยหอยเกราะอ่อนสีน้ำตาล (Brown solfscale : Coccus  hesperidum)

เพลี้ยหอยกาแฟสีเขียว (Green coffee scale : Coccus coffee scale)

เพลี้ยแป้งเจบี (Jack Beardsley mealybug : Pseudococcus  jackbeardsleyi)

เพลี้ยหอยมะม่วงสีน้ำตาลดำ (Mango blackish brown scale : Xenolecanium  mangiferae)

เพลี้ยหอยมะม่วง (Mango scales : Aulacaspis  tubercularis)

เพลี้ยหอยสีขาวมะม่วง (White mango scale : Aulacaspis  tubercularis)

เพลี้ยหอยมะพร้าว (Coconut scale : Aspidiotus destructor)

เพลี้ยแป้งลาย (Striped mealybug : Ferrisia)

เพลี้ยแป้งน้อยหน่า (Annona mealybug : Dysmicoccus  neobrevipes)

เพลี้ยแป้งสำลี (Iceryamealybug : Rastrococcus  iceryoides)

เพลี้ยแป้งหนาม (Spiny mealybug : Rastrococcus  spinosus)

เพลี้ยแป้งหลังเต่า (Icerya sp.)

เพลี้ยแป้งส้ม(Citrus mealybug : Planococcus citri)

เพลี้ยแป้งกาแฟ(Coffee mealybug : Planococcus  lilacinus)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราท็อกซ์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราคอน 70

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอรามอล 83 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเมท โกลด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร