<h2 style=”text-align: center;”><span style=”color: #008000;”><strong>โรคราน้ำค้างในข้าวโพด</strong></span></h2>
โรคราน้ำค้างของข้าวโพดเกิดจากราสาเหตุที่เป็นราชั้นต่ำกลุ่มราน้ำ  รานี้มีสปอร์ลักษณะใส ชอบอากาศเย็น ประมาณ 22-25 องศาเซลเชียส และความชื้นสูง ข้าวโพดที่อ่อนแอต่อโรคนี้ได้แก่ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อน

ราสาเหตุผลิตสปอร์ได้ทั้งด้านบนใบและใต้ใบช่วงเวลาเช้า ประมาณ ตีสามถึง ตีห้าก่อนแพร่ระบาดออกไปกับละอองหมอก ไปยังต้นข้าวโพดปกติที่อายุน้อยกว่า 1 เดือน การระบาดเกิดได้ดีโดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดในพื้นที่หุบเขาที่มีอากาศเย็น น้ำค้างแรง และมีหมอกปกคลุมในหุบเขาเป็นเวลานาน

เมื่อสปอร์งอกเข้าสู่ใบพืชจะสร้างเส้นใยในผิวใบอย่างรวดเร็วไปตามความยาวของใบ จึงเห็นอาการเป็นแถบสีอ่อนสลับสีเขียวปกติของใบ หากอาการรุนแรงรอยแผลสีซีดจะมีขนาดใหญ่ใบตามแผ่นใบในกรวยใบ เมื่อราสาเหตุใช้อาหารใบใบหมด จะทำให้ใบเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาล ต้นข้าวโพดไม่เจริญเติบโต ลำต้นเตี้ยแคระ ข้อไม่ขยาย ไม่ออกดอก และไม่ออกฝัก หากอาการบนใบไม่รุนแรงข้าวโพดอาจออกฝัก และจะได้ฝัก บิดเบี้ยว ไม่สมบูรณ์ ไม่ติดเมล็ด หรือติดเมล็ดเล็กน้อย

เมื่อข้าวโพดได้รับเชื้อสาเหตุแล้ว ต้นที่เป็นโรคจะไม่สามารถรักษาให้เป็นปกติได้  แต่ยังสามารถผลิต ราสาเหตุเพื่อการระบาดได้ต่อไปในแปลงปลูก

ราสาเหตุที่ติดมากับเมล็ดจะเข้าลาย โดยอยู่อาศัยในต้นข้าวโพดตั้งแต่เริ่มงอก จนถึงแสดงอาการใบสีซีด ใช้เวลาประมาณ 10 – 14 วัน สปอร์ที่ผลิตขึ้นจะแพร่ระบาดไปยังข้าวโพดที่อายุต่ำกว่า 1 เดือน ถึง 45 วัน  โดยจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะ เป็นปัจจัยประกอบด้วย หลังจากนั้น ต้นข้าวโพดจะต้านทานต่อโรคได้ ความรุนแรงของอาการจะขึ้นกับระยะการเติบโตของข้าวโพดในขณะที่ได้รับเชื้อ
<h3><span style=”color: #008000;”><strong>เทคนิคการควบคุมโรคราน้ำค้างของข้าวโพด</strong></span></h3>

1.เริ่มจากการคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดก่อนปลูกด้วยสารละลายของสารป้องกันกำจัดโรคพืช เอราแลกซิล 35 อัตรา 10 กรัม  ใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ก่อนปลูก

2.หลังจากข้าวโพดงอกได้ 5 วัน ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง ด้วย แฟนทิคเอ็ม ดับบลิวจี 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ  เรสเปคท์ บลู 72 ดับบลิวพี อัตรา 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร จำนวน 2 ครั้ง

3.เมื่อเริ่มพบการระบาดของโรคราน้ำค้างควรพ่นกำจัดด้วย เรนแมน อัตรา 5 ซีซี + ไอโรเน่ อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน จำนวน 2 ครั้ง

ติดตาม “เอราวัณเคมีเกษตร” ตามช่องทางต่างๆได้ที่

Tel: 02-5135251 ต่อ 147, 099-121-5161