ทีมพัฒนาการตลาด

เขต จังหวัด ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
1 ราชบุรี นายสุริยัน ไพรีรณ 081-4664565
สมุทรสงคราม น.ส.ณัชชา  ไชยทัต 088-9944927
สมุทรสาคร น.ส.ปทุมพร สุนทรวิภาต (ไซโฟ) 098-3299454
นครปฐม
เขต จังหวัด ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
2 กาญจนบุรี นายสุริยัน ไพรีรณ 081-4664565
เพชรบุรี น.ส.ณัชชา  ไชยทัต 088-9944927
ประจวบคีรีขันธ์ นายดุลยวัต ตุ้ยมูล 095-5526078
น.ส.ปทุมพร สุนทรวิภาต (ไซโฟ) 098-3299454
เขต จังหวัด ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
3 ชุมพร นายศุภกิจ ทองปาน 080-5022304
สุราษฎร์ธานี น.ส.เบญจพร พรมเสนวงศ์ 094-6286238
นครศรีธรรมราช น.ส.ภัณฑิรา กันไชย 081-1829487
ภาคใต้ทั้งหมด น.ส.ปทุมพร สุนทรวิภาต (ไซโฟ) 098-3299454
น.ส.พิมผกา ป่านเพชร(บ.หลังสวนแสงเพชร) 092-4683404
เขต จังหวัด ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
4 ปราจีนบุรี นายทรงตรัส คชลัย 087-8759354
นครนายก น.ส. เบญจมาศ  วงศ์จักษุ 064-9916365
ชลบุรี น.ส.รัชนีกร มูลสาร(ไซโฟ) 092-8926959
ฉะเชิงเทรา
เขต จังหวัด ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
5 ตราด นายทรงตรัส คชลัย 087-8759354
ระยอง นายณัฐวุฒิ แสงมณี 087-5661135
จันทบุรี นายณัฐพงศ์ เดือนเด่น 080-7924290
สระแก้ว น.ส.บุษรา ศรีจันทร์ 065-4265629
น.ส.ปริญญาธร โพล้งอุไร 087-0515919
น.ส.ณัฐพร ชูราช 065-6963228
นายสรนันท์ วังผือ 094-7522881
น.ส. เบญจมาศ  วงศ์จักษุ 064-9916365
น.ส.รัชนีกร มูลสาร(ไซโฟ) 092-8926959
เขต จังหวัด ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
6 นครราชสีมา นายสุชาติ รื่นกลิ่น 064-4509292
บุรีรัมย์ นายธนนันท์  อุเทนสุต 088-4877488
ชัยภูมิ นายอนิวัตน์ ยาสุกแสง 083-3949223
น.ส.สุภาภรณ์   เผือกทอง(ไซโฟ) 098-6544695
เขต จังหวัด ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
7 สุรินทร์ นายสุชาติ รื่นกลิ่น 064-4509292
ศรีษะเกษ น.ส.สุรีย์พร  ทองผล 087-2385319
อุบลราชธานี นายกัมปนาท สายแสงทอง 085-4080175
ยโสธร น.ส.สุภาภรณ์  เผือกทอง(ไซโฟ) 098-6544695
ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร
เขต จังหวัด ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
8 อีสานบน นายสุชาติ รื่นกลิ่น 064-4509292
อุดรธานี ขอนแก่น น.ส.ธนกร ทองไทย 090-9298555
น.ส.สุภาภรณ์  เผือกทอง(ไซโฟ) 098-6544695
เขต จังหวัด ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
9 อ่างทอง นายเทพนม สีดามา 081-8184873
สุพรรณบุรี นายชิติพันธ์  ทองเจริญสุขชัย 099-5939697
อยุธยา นายสรายุทธ์  เกตุมณี 092-6968944
ชัยนาท น.ส.ทัดดาว ศาสตร์ตะคุ (ไซโฟ) 090-4192920
อุทัยธานี
นครสวรรค์
เขต จังหวัด ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
10 ปทุมธานี นายเทพนม สีดามา 081-8184873
สระบุรี,ลพบุรี นายบุญญฤทธิ์  รังวิเศษ 098-5984720
สิงห์บุรี น.ส.ทัดดาว ศาสตร์ตะคุ (ไซโฟ) 090-4192920
น.ส.รัตติกาล  สวยงาน 082-7817071
เขต จังหวัด ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
11 พิจิตร นายเทพนม สีดามา 081-8184873
พิษณุโลก นายอภิศักดิ์ ปิ่นแก้ว 093-6652366
กำแพงเพชร นายเจตริน สิงโต 097-1375177
สุโขทัย น.ส.ทัดดาว ศาสตร์ตะคุ (ไซโฟ) 090-4192920
เพชรบูรณ์
เขต จังหวัด ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
12 ตาก นายพิศิษฐ์ เบญจศักดิ์ศิริ 089-8130519
ลำปาง นายสุนันริยะ สิมวงศ์ 082-1180459
นายยศยง แก้วจัด 062-3082722
เขต จังหวัด ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
13 พะเยา ,แพร่ นายสุนันริยะ สิมวงศ์ 082-1180459
น่าน นายเมธี  อิ่นคำ 089-8586858
เขต จังหวัด ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
14 เชียงใหม่ นายสุทิน น้อยเสนา 083-1328091
เชียงราย นายอภิชัย เกตกะมล 084-7846789