โรคเมล็ดด่าง

พบระบาดในระยะออกรวงพบแผลเป็นจุดสีน้ำตาลหรือดำที่เมล็ดบนรวงข้าวบางส่วนมีลายสีน้ำตาลดำและบางพวกมีสีเทาปนชมพู

ป้องกันกำจัดด้วย

คาร์ดาซิน 50 ดับบลิวพี

ใช้ในอัตรา 10-20 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราวิล 

ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโปรมูเร่

ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโปรราซ 49

ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราสตาร์ 32.5 เอสซี

ใช้ในอัตรา 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราฟังไจ

ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ฟราวไซด์

ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดอย่างรุนแรงหรือเมื่อพบอาการราดื้อยา

คาร์ดาซิน 50 เอสซี

อัตรา 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร