การบำรุงดูแลข้าว

การใช้ยาหว่านคุมฆ่าหญ้าในระยะ 7-8 วันหลังหว่านข้าว

เอราเอสเทอร์พลัส

หว่านให้ทั่วพื้นนาหลังจากหว่านข้าวงอกแล้ว 7-8 วัน
ใช้ในอัตรา 3.2 กิโลกรัมต่อไร่

ก่อนหว่านให้ไขน้ำเข้านาให้มีระดับ 1-2 นิ้วภายหลังหว่านให้กักน้ำในกระทงนาอย่างน้อย 4-6 วันอย่าให้ระดับน้ำท่วมยอดข้าว