โซบีแรน

สารกำจัดวัชพืช

ประเภทฆ่าวัชพืชภายหลังวัชพืชงอกแล้วมีใบอ่อน 3-5 ใบ

สำหรับใช้ในข้าวโพดและอ้อย

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเยอรมัน

  • สำหรับใช้ภายหลังจากวัชพืชงอกแล้ว มีใบอ่อน 3-5 ใบ
  • สามารถพ่นทับยอดข้าวโพด ภายหลังข้าวโพดงอกแล้ว หรือภายหลังปลูก 7-10 วัน
  • สามารถพ่นทับยอดอ้อย ภายหลังปลูกอ้อย 15-30 วัน

 

ฆ่าวัชพืชใบแคบ

หญ้าปากควาย

ฆ่าวัชพืชใบกว้าง

ปอวัชพืช กระดุมใบ ถั่วลิสงนา สาบม่วง เซ่งใบมน ตำแยไฟ หญ้ายาง หญ้าลิ้นงู

 

อัตราการใช้

ข้าวโพด ใช้

โซบีแรน                                            อัตรา 40 ซีซี

ผสม ฮาสเทน                                     อัตรา 80 ซีซี

ผสม เอราซีน 90 ดับบลิวจี                 อัตรา 250 กรัม

ผสม ซีเนอกอน 2000                        อัตรา 60 ซีซี

ผสมน้ำ 60-80 ลิตร

พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่

อัตราการใช้ โซบีแรน พ่นกำจัดวัชพืชภายหลังงอก ในข้าวโพด บนพื้นที่ 6 ไร่

ผลิตภัณฑ์ อัตราการใช้ต่อพื้นที่ 6 ไร่ ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม
โซบีแรน 250 ซีซี(1ขวด) 360-480 ลิตร
ฮาสเทน 500 ซีซี(1 ขวด)
เอราซีน 90 ดับบลิวจี 1,500 กรัม(1.5 กิโลกรัม)
ซีเนอกอน 2000 360 ซีซี

 

พ่นภายหลังปลูกข้าวโพด 7-10 วัน

 

อัตราการใช้

อ้อย ใช้

โซบีแรน                             อัตรา 40 ซีซี

ผสม ฮาสเทน                     อัตรา 80 ซีซี

ผสม เอราธาลิน                  อัตรา 330 กรัม

ผสม ซีเนอกอน 2000       อัตรา 60 ซีซี

ผสมน้ำ 60-80 ลิตร

พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่

อัตราการใช้ โซบีเรน พ่นกำจัดวัชพืชภายหลังงอก ในอ้อย บนพื้นที่ 6 ไร่

ผลิตภัณฑ์ อัตราการใช้ต่อพื้นที่ 6 ไร่ ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม
โซบีแรน 250 ซีซี(1ขวด) 360-480 ลิตร
ฮาสเทน 500 ซีซี(1 ขวด)
เอราธาลิน 2,000 ซีซี(2 ลิตรหรือ 2 ขวด)
ซีเนอกอน 2000 360 ซีซี

 

พ่นภายหลังปลูกอ้อย 15-30 วัน