สารฟิโพรนิล ชนิดเม็ด 0.3%GR
กำจัดหนอนกอ แมลงนูนหลวง ด้วงหนวดยาว หนอดเจาะยอดอ้อย
เพลี้ยจั๊กจั่นในกระเจี๊ยบเขียวและฝ้าย

 

สารกำจัดแมลงศัตรูพืชในกลุ่ม Phenylpyrazoles(Fiprole)

อ้อย

หนอนเจาะยอดอ้อย หนอนกัดกินรากอ้อย แมลงนูนหลวง ด้วงหนวดยาวอ้อย

กระเจี๊ยบเขียว ฝ้าย

เพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย

 

การใช้และอัตราการใช้

อ้อย

ใช้ในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านบริเวณร่องอ้อยก่อนปลูกหรือหลังปลูกอ้อยทันที ในสภาพดินมีความชื้นพอเหมาะ

กระเจี๊ยบเขียว ฝ้าย

ใช้ในอัตรา 5 กรัมต่อหลุม รองก้นหลุมก่อนปลูก ขณะดินมีความชื้นพอเหมาะ