สารป้องกันกำจัดโรคพืช
ออกฤทธิ์ทั้งการป้องกันโรคและรักษาโรค
  • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
  • สามารถดูดซึมเข้าทางใบและทางราก
  • สามารถใช้ป้องกันการเกิดโรคทางรอยแผล อันเนื่องมาจากการตัดแต่งกิ่งหรือรอยแผลฉีกขาด

 

ออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง

โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ ในข้าว

โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคเน่าดำ ในถั่วเขียว

โรคเถาแห้งและผลเน่า ในองุ่น

โรคสะแคป โรคเมลาโนส โรคราเข้าขั้ว ในส้ม

โรคราสีชมพู ในทุเรียน

โรคใบจุดซิโตก้า ในกล้วย

โรคราแป้ง โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง ในผัก ไม้ดอกไม้ประดับ

 

อัตราการใช้
  • โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 15-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
  • โรคราสีชมพู ในทุเรียน ใช้อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
  • โรคใบไหม้ในข้าว ใช้ในอัตรา 70-85 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
  • โรคใบจุดสีน้ำตาล ในถั่วเขียว ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร