เอราวอส

ชื่อสามัญ: ไดคลอร์วอส (diclorvos)

สูตรผสม: 50% EC

ประโยชน์

ใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ดังนี้

พืช ศัตรูพืช อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร วิธีใช้
มันเทศ หนอนชอนใบมันเทศ 40 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนชอนใบมันเทศในมันเทศ
ฝ้าย เพลี้ยจักจั่นฝ้าย 50 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในฝ้าย (อัตรการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่ ในฝ้ายอายุไม่เกิน 60 วัน หรือ 80 ลิตรต่อไร่ ในฝ้ายอายุเกิน 60 วัน)