เอราโนมิล

Eranomyl

ชื่อสามัญ: เบโนมิล(Benomyl)

สูตรผสม: 50%WP

คุณสมบัติ

 • เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม
 • ออกฤทธิ์ทั้งทางรักษาโรคและป้องกันโรค
 • สามารถดูดซึมผ่านเข้าไปในพืชได้ทั้งทางใบและทางราก แล้วเคลื่อนย้ายในท่อน้ำเป็นหลักไปสู่ส่วนต่างๆของพืช

ประโยชน์

 • ออกฤทธิ์ได้อย่างกว้างขวางทั้งเชื้อราในกลุ่ม Ascomycetes และ Fungi Imperfective รวมทั้งเชื้อราในกลุ่ม Basidiomycetes บางชนิด ใน ธัญพืช องุ่น แอปเปิล สาลี่ พุทรา ข้าวและผัก
 • สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง ได้แก่โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุด โรคกุ้งแห้ง โรคราแป้ง โรคผลเน่า โรคราสีเทา โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคกาบใบแห้ง โรคกาบใบเน่า โรคไหม้ โรคเน่าคอดิน โรคขั้วหวีเน่า เป็นต้น
 • ใช้พ่นก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อควบคุมโรคเน่าของไม้ผลและผักในระหว่างเก็บรักษาผลผลิต
 • อีกทั้งยังช่วยกำจัดไร โดยเฉพาะการเป็นสารคุมไข่ไรศัตรูพืช

พืชปลูกที่เหมาะสม

พริกไทย มะเขือเทศ ผักกาด พริก พืชตระกูลแตง คื่นช่าย ผักชี มะม่วง เงาะ ส้ม องุ่น หม่อน ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง กกจันทรบูรณ์ ข้าว ฝ้าย กล้วย ผลไม้หลังเก็บเกี่ยว ไม้ดอกไม้ประดับ

การใช้และอัตราการใช้

 • สำหรับพืชปลูกโดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 5-15 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร
 • สำหรับ ถั่วเขียว ถั่วลิสง มันสำปะหลัง กกจันทบูรณ์ ใช้ในอัตรา 15-30กรัมต่อน้ำ 20ลิตร
 • สำหรับข้าว เพื่อป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง(sheath blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani, Thanatephorus cucumeris ใช้ในอัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค และครั้งที่สอง หลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน
 • สำหรับกล้วยไม้ เพื่อป้องกันกำจัดโรคใบจุด(leaf spot) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phyllostictina pyriformis ใช้ในอัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 7 วัน
 • สำหรับผลไม้ภายหลังเก็บเกี่ยว เช่น
  • มะละกอ มะม่วง ใช้ในอัตรา 6 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร ผสมน้ำอุ่น 55 องศาเซลเซียส
  • กล้วยหอมทอง ใช้ในอัตรา 10กรัมต่อน้ำ 20ลิตร