ไดยูรอน 80% WP

ชื่อสามัญ : ไดยูรอน

สูตรผสม : 80 WP

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกําจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก

ประโยชน์

  • ใช้กําจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในไร่สับปะรด อ้อย มันสําปะหลัง ชา กาแฟ ปาล์มน้ํามัน ยางพารา มะละกอ กล้วย ส้ม

ประโยชน์และอัตราการใช้

  • โดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 365-725 กรัมต่อไร่
  • ในแปลงกล้ายาง ใช้อัตรา 150 กรัมต่อไร่

การพ่นให้พ่นทันทีที่ปลูกพืชเสร็จ ก่อนวัชพืชงอก ดินบนแปลงปลูกควรได้รับการเตรียมอย่างดี ภายหลังพันห้ามพรวนดิน

ขนาดบรรจุ 1 กก. x 24